Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей

  • Файл формата pdf
  • размером 2,94 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
Навчальне видання/– Івано-Франківськ: Видавництво Плай Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2004. – 230 с.
Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з куль-тури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й оформлення документації, подано практичні завдання, приклади документів, словник економічних термінів, що сприятиме виробленню навичок самостійного грамотного укладання документів.
Для осіб, які здобувають економічну спеціальність, працюють у галузі економіки чи вивчають економіку (викладачів, студентів, економістів, ділових людей різних сфер суспільного життя).
Передмова
Вступ
Поняття мови і мовлення
Українська мова як національна літературна мова
Місце української мови серед слов’янських мов
Культура мовлення, її ознаки. Мовна норма і варіантність
Стильова диференціація мови
Писемне ділове мовлення
Розділ І. Мова ділової документації
Особливості писемного ділового мовлення
Документ як основий вид офіційно-ділового стилю
Критерії класифікації документів
Правила складання та оформлення документів
Мова ділових паперів
Розділ II. Орфоепічні норми сучасної української мови. Документи щодо особового складу
Основні норми вимови звуків і звукосполучень
Суспільний характер орфоепічних норм
Документи щодо особового складу
Автобіографія
Заповіт
Заява
Пропозиція
Рапорт
Резюме
Скарга
Розділ III. Акцентуаційні норми сучасної української мови. Документи щодо особового складу
Норми наголошування в українській мові
Роль наголосу у літературному мовленні .
Документи щодо особового складу
Графік відпусток
Контракт (трудовий договір)
Наказ щодо особового складу
Особова картка
Особовий листок з обліку кадрів
Трудова книжка
Характеристика
Розділ IV. Лексичні норми сучасної української мови. Довідково-інформаційні документи
Лексичний склад української мови
Вибір слова – основа культури мовлення
Довідково-інформаційні документи
Довідка
Доповідна записка
Звіт
Огляд
Посвідчення
Пояснювальна записка
Протокол, витяг з протоколу
Розділ V. Морфологічні норми сучасної української мови (іменник та прикметник). Довідково-інформаційні документи
Поняття морфологічних норм
Особливості використання іменників
Особливості вживання прикметників
Довідково-інформаційні документи
Анонс
Анотація
Замовлення
Запрошення
Лист
Оголошення
Телеграма
Телефонограма
Факс
Розділ VІ. Морфологічні норми сучасної української мови (числівник, займенник, дієслово і незмінні частини мови). Довідково-інформаційні документи
Особливості використання числівників
Особливості вживання займенників
Особливості використання дієслів і незмінних частин мови
Довідково-інформаційні документи
Висновок
Відгук
План
Прес-реліз
Рецензія
Стаття
Розділ VII. Синтаксичні норми сучасної української
мови. Обліково-фінансові документи
Особливості творення синтаксичних конструкцій
Сполучуваність слів. Вживання прийменників
Обліково-фінансові документи
Акт
Доручення
Квитанція
Перелік
Розписка
Таблиця
Розділ VIII. Орфографічні норми сучасної української мови (правопис префіксів, суфіксів, апострофа, м’якого
знака, великої літери). Обліково-фінансові документи
Написання префіксів і суфіксів
Вживання апострофа і м’якого знака
Правопис великої літери
Обліково-фінансові документи
Відмова від акцепту
Відомість
Заява-зобов’язання
Заява про відкриття рахунку у банку
Накладна
Свідоцтво
Розділ IX. Орфографічні норми сучасної української мови (правопис складних слів, географічних назв, іншомовних слів). Організаційні документи
Написання складних слів
Правопис географічних назв
Написання слів іншомовного походження
Організаційні документи
Декларація
Інструкція
Положення
Правила
Статут
Розділ Х. Пунктуаційні норми сучасної української мови. Розпорядчі документи
Значення розділових знаків
Використання коми, крапки з комою
Вживання тире і двокрапки
Розпорядчі документи
Вказівка
Закон
Наказ
Постанова
Розпорядження
Указ
Ухвала
Усне ділове мовлення
Розділ І. Культура усного ділового мовлення
Спілкування як основа життєдіяльності і взаємодії людей
Особливості ділового спілкування
Засоби ділового спілкування
Етикет ділового мовлення
Дотримання мовного етикету у різних ділових ситуаціях
Розділ II. Прилюдний виступ – основний вид усного ділового мовлення
Поняття прилюдного виступу, його жанри
Підготовка до прилюдного виступу
Виголошування прилюдних виступів
Технічні правила мовлення
Мова та поведінка оратора
Розділ III. Повідомлення, доповідь, промова як способи ділового спілкування
Роль повідомлення у процесі обміну інформацією
Особливості виголошування ділової доповіді
Місце промови у діловому спілкуванні
Розділ IV. Бесіда і лекція – традиційні жанри прилюдних виступів
Бесіда як найбільш поширена форма спілкування
Проведення індивідуальних бесід
Мистецтво виголошування лекцій
Розділ V. Форми колективного розгляду проблем
Дискусія як прилюдне обговорення теми
Характер ділових переговорів
Роль нарад у діловому спілкуванні
Підготовка і ведення зборів
Українська економічна термінологія
Поняття про термінологію і термінологічні словники
Історія становлення української економічної термінології
Термінологія і словники економічної сфери діяльності
Словник економічних термінів
Орієнтовні завдання для контрольної роботи
Орієнтовні тексти для диктантів
Список використаної літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация