Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кобяков О.М. Філософія: сім видатних постатей

  • Файл формата pdf
  • размером 15,35 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кобяков О.М. Філософія: сім видатних постатей
Текст лекцій. — Суми: СумДУ, 2007. — 201 с.
Наведено інформацію про життя, творчість, особливості філософських поглядів Платона, Аристотеля, А.Августина, Аквіната, Г.Сковороди, Г.Гегеля. Проаналізовано основні положення вчень про матерію і форму, Бога та Трійцю, людину, буття, час, чуттєве та розумове пізнання, субстанцію, сутність і існування, потнецію і акт, самопізнання, суб'єктивний, об'єктивний та абсолютний дух. Розкрито особливості трансцендентальних естетики, аналітики та діалектики.
Приведена информация о жизни, творчестве, особенностях философских взглядов Платона, Аристотеля, А.Августина, Г.Сковороды, Г.Гегеля. Проанализированы основные положения учений о материи и форме, Боге и Троице, человеке, бытии, времени, чувственном и умственном познании, субстанции, сущности и существовании, потенции и акте, самопознании, субъективном, объективном и абсолютном духе. Раскрыты особенности трансцендентальных эстетики, аналитики и диалектики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация