Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бовш Л.А. Економіка підприємства

Бовш Л.А. Економіка підприємства
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності Менеджмент організацій. – Київ, 2010. – 264 с.
Вступ.
Програма курсу Економіка підприємства .
Змііст навчальної дисципліни.
Підприємство як суб’єкт господарювання.
.
Сутність підприємства, його види.
Мета та завдання діяльності підприємства.
Економічні функції підприємства.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Економічний механізм управління діяльності підприємств (ЕМУДП).
Поняття ЕМУДП. Основні його принципи.
Основні елементи ЕМУДП.
Характеристика механізму державного регулювання економічної діяльності підприємств в Україні.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Методологічні основи планування діяльності підприємств.
Сутність і принципи планування діяльності підприємства.
Система інформаційного, методичного і організаційного забезпечення діяльності підприємства.
Система планів економічного розвитку підприємства, їх взаємозв’язок.
Сучасні методи планування економічної діяльності підприємства.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Стратегія економічного розвитку підприємства (ЕРП).
Поняття стратегії та основні етапи її розробки.
Вибір, що визначає стратегічну модель ЕРП з урахуванням стадії його життєвого циклу.
Формування системи стратегічних цілей ЕРП.
Формування економічної політики підприємства по найважливішим напрямкам діяльності в стратегічній перспективі.
Оцінка розробленої стратегії ЕРП.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Планування обсягу виробництва продукції.
Поняття продукції та її види.
Виробнича програма підприємства та вихідні передумови її розробки.
Методи планування обсягу виробництва продукції.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Практичні завдання.
Завдання для самостійного розв’язання.
Планування обсягу реалізації продукції (послуг) та матеріально технічного забеспечення (МТЗ) діяльності підприємства.
Поняття реалізації продукції. Фактори, що визначають об´єм.
Методи планування обсягу реалізації продукції (послуг).
Поняття МТЗ та його організаційні форми.
Методи планування МТЗ діяльності підприємства.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Практичні завдання.
Задачі для самостійного вирішення.
Планування експлуатаційної діяльності підприємств готельного типу.
Напрямки господарської діяльності підприємств готельного типу.
Характеристика показників експлуатаційної програми готелю, їх взаємозв’язок і взаємозалежність.
Порядок і методика проведення економічного аналізу, обсягів експлуатаційної діяльності готелю та визначення впливу основних факторів на їхню динаміку.
Методи планування обсягів експлуатаційної діяльності та оптимізація експлуатаційної програми готелю.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Практичне завдання.
Задачі для самостійного вирішення.
Сутність та склад економічних ресурсів (ЕР) та ресурсного потенціалу (РП) підприємства.
Поняття ЕР та РП підприємства.
Характеристика РП підприємства як економічної системи.
Оцінка ефективності використання РП підприємства.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Практичне завдання.
Формування основних виробничих фондів (ОФ) підприємства.
Поняття ОВФ підприємства та їх класифікація.
Оцінювання стану діючих ОФ підприємства.
Відтворення ОФ.
Оцінка ефективності використання ОВФ підприємства.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Практичне завдання.
Задачі для самостійного вирішення.
Формування оборотних фондів (ОбФ) підприємства.
Поняття ОбФ та обігових активів, їх класифікація.
Показники оцінки ефективності використання ОбФ підприємства.
Управління підвищенням ефективності використання ОбФ.
Нормування та планування ОбФ.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Задачі для самостійного вирішення.
Формування трудових ресурсів (ТР) підприємства та організація стимулювання праці персоналу.
Поняття ТР та класифікація персоналу підприємства.
Принципи управління персоналом підприємства.
Проектування трудових процесів на підприємстві.
Методи планування чисельності та складу працівників.
Поняття продуктивності праці та показники її оцінки.
Управління продуктивністю праці на підприємстві.
Організація стимулювання праці персоналу.
Методи планування засобів на оплату праці.
Практичні завдання.
Формування нематеріальних та фінансових ресурсів підприємства.
Поняття нематеріальних ресурсів, їх класифікація.
Управління формуванням нематеріальних ресурсів.
Показники ефективності використання нематеріальних ресурсів, оцінка їх ринкової вартості.
Поняття фінансових ресурсів, їх класифікація.
Управління формуванням фінансових ресурсів.
Практичне завдання.
Формування, використання та ефективність інвестицій (І). .
Сутність та характеристика І.
Різновиди та структура інвестицій. Джерела їх формування.
Оцінка ефективності використання І. на підприємстві.
Вплив І. на розвиток інноваційних процесів на підприємстві.
Питання для самостійного опрацювання.
Практичне завдання.
Управління поточними витратами підприємства..
Поняття собівартості (СВ) продукції (послуг).
Класифікація поточних витрат, що відносяться на СВ продукції (послуг).
Фактори, які впливають на формування СВ продукції (послуг).
Планування СВ продукції (послуг).
Методи складання планової (нормативної) калькуляції.
Контрольні запитання.
Теми рефератів.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Практичне завдання.
Управління доходами підприємства.
Поняття доходів підприємства, їх види.
Чинники, що визначають розмір доходів підприємства готельного господарства. Цінова політика підприємства готельного господарства та механізм її формування.
Управління доходами підприємства.
Методи планування доходів підприємства готельного господарства.
Практичне завдання.
Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства.
Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.
Групи показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності: методика їх обчислення.
Методологічне та інформаційне забезпечення для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.
Питання для самостійного опрацювання.
Контрольні запитання.
Тестовий контроль для перевірки знань.
Практичне завдання.
Бізнес-план (БП) у ринковій системі господарювання.
Сутнісна характеристика БП та основні цілі його розробки.
Формування системи інформації для бізнес-планування. Підготовча стадія розробки.
Структура та оформлення БП.
Презентація БП: цілі та завдання, організація проведення.
Аспекти проектного аналізу.
Контрольні запитання.
Тестові завдання.
Практичне завдання.
Банкрутство підприємства та його попередження..
Сутність банкрутства та основні його види.
Значення банкрутства для економіки України.
Причини неспроможності підприємства. Характеристика глибини банкрутства.
Шляхи запобігання банкрутства.
Практичні завдання.
Задачі для самостійного вирішення.
Форми поточного і підсумкового контролю.
Критерії оцінювання знань студентів.
Перелік питань, що виносяться на іспит (залік).
Терміни .
Список рекомендованої літератури.
Нормативні документи.
Спеціальна література.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.