Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням
Підручник. — 3-те вид., виправлене і доповнене. — К.: Алерта, 2012. — 696 с.
Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська.
мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від
21.12.2009 №1150.
Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.
Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному.
рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю,
індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які
сприятимуть закріпленню вивченого.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто
прагне високої культури спілкування на професійному рівні.
Законодавчі та нормативно-стильові ознаки професійного спілкування.
Вступ. Державна мова - мова професійного спілкування.
Основи культури української мови.
Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.
Професійна комунікація.
Спілкування як інструмент професійної діяльності.
Риторика і мистецтво презентації.
Культура усного фахового спілкування.
Форми колективного обговорення професійних проблем.
Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
Документація з кадрово-контрактних питань.
Довідково-інформаційні документи.
Етикет ділового листування.
Наукова комунікація як складова фахової діяльності.
Українська термінологія у професійному спілкуванні.
Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.
Переклад і редагування наукових текстів.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.