Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Відповіді на білети з економічної теорії

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Відповіді на білети з економічної теорії
Без вихідних даних. — 73 с.
Основні етапи розвитку економічної теорії.
Економічні ресурси та їх види. Проблема обмеженості ресурсів.
Предмет економічної теорії. Основна економічна проблема.
Крива виробничих можливостей. Проблема економічного вибору.
Функції та структура економічної теорії.
Поділ праці та спеціалізація.
Економічні проблеми, які стоять перед будь-яким суспільством і шляхи їх вирішення.
Поняття економічної системи. Типи економічних систем.
Класична економічна теорія А. Сміта.
Командна та ринкова економічні системи: відмінність та проблеми.
Поняття власності. Види власності.
Приватна власність як основа ринкової економіки. Роздержавлення, приватизація.
Діяльність фірми та її витрати в довгостроковому періоді.
Прибуток як мета фірми. Умови максимізації прибутку.
Предмет і проблеми макроекономіки.
ВНП та його складові.
Система макроекономічних показників: чистий національний продукт, національний доход, особистий доход, доход кінцевого використання.
Рівень цін і макроекономічні показники. Номінальний та реальний ВНП.
ВНП і суспільний добробут. Рівень життя.
Тіньова економіка: поняття та проблеми.
Економічне зростання: поняття, типи, чинники.
Циклічність ринкової економіки. Економічний цикл та його фази.
Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага.
Безробіття, його види. Вплив безробіття на економічне зростання.
Інфляція, її види. Причини і наслідки інфляції.
Природа вітчизняної кризи.
Класична, марксистська та кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги.
Макроекономічна теорія Дж. Кейнса та її основні складові.
Споживання та заощадження. Чинники, які їх визначають.
Інвестиції, їх роль в досягненні макроекономічної рівноваги.
Механізм мультиплікатора. Парадокс ощадливості.
Держава як об’єкт сукупного попиту. Фіскальна політика в ході економічного циклу.
Гроші, їх функції. Пропозиція грошей, попит на гроші.
Кредитна система.
Кредитно-грошова політика держави, її напрямки. Політика дорогих і дешевих грошей.
Кейнсіанська та монетаристська моделі регулювання ринкової економіки.
Економіка пропозиції. Теорія раціональних очікувань.
Бюджетно-податкове регулювання. Проблема бюджетного дефіциту.
Податки, їх види. Податкова політика. Крива Лаффера.
Кредитно-грошове регулювання.
Проблеми стабілізації української економіки.
Виникнення, сутність та етапи розвитку меркантилізму.
Основні етапи розвитку, напрями і школи економічної теорії.
Предмет загальної економічної теорії. Економічна теорія і практика.
Фізіократи. Економічні погляди Ф. Кене і А. Тюрго.
Роль і основні економічні ідеї А. Сміта і Д. Рікардо.
Підприємство як суб’єкт ринкових відносин.
Зайнятість та безробіття. Види безробіття. Закон Оукена. Причини безробіття. Класична та кейнсіанська моделі безробіття.
Розвиток і критика ідей класичної політичної економії: Ж.Б. Сей, Т.Р. Мальтус, Дж. С. Міль.
Сутність, види та вимір інфляції.
Економічні концепції марксизму.
Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття та параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт.
Маржиналізм: його виникнення і основні методологічні принципи.
Значення макроекономічних показників. Система національних рахунків.
Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їх склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального, середнього та граничного доходу.
Основні ідеї сучасної Економічної теорії.
Макроекономічні теорії Кейнсіанської школи. Дж. М. Кейнс, моделі Дж. Хікса, Пігу та ін.
Неокласицизм. Ідеї Маршала, Кларка. Математичні концепії економічної рівноваги.
Дефляційний на інфляційний розрив.
Виникнення інституціоналізму в США. Веблен Подальший розвиток інституціоналізму.
Роль держави в змішаній економіці. Роль та обмеження ринкового механізму в регулюванні економіки. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.
Виробнича функція.
Гроші, їхні функції Попит на гроші та пропозиція грошей. Рівновага на ринку грошей. Гроші та майже гроші.
Економічна думка Стародавнього Риму.
Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору.
К. Маркса теорій суспільного відтворення.
Поняття потреби. Види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність.
Грошово-кредитне регулювання економіки.
Сутність і мета економічного зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара як неокейнсіанський варіант моделювання економічного розвитку.
Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ.
Поняття попиту на благо. Моделювання поведінки споживача: визначення індивідуального попиту на благо.
Економічна думка стародавнього світу: економічні погляди Ксенофонта, Платона, Аристотеля.
Лінія розвитку фірми.
Фактори виробництва, їх суть.
Економічна теорія А. Маршала.
Вчення Утопічної школи.
Економічна думка Вільяма С. Джевонса.
Теорія Мілтона Фрідмана.
Економічна думка Вільяма Петти.
Карл Маркс – творець теорії капіталу.
Економічна думка Вільяма Петті.
Діяльність Француа Кене.
Економічні вчення Давіда Рікардо.
Вчення школи Маржиналізму.
Економічна теорія в творах Декабристів.
Теорія капіталу.
Заробітна плата та її функції.
Суспільне відтворення і категорії.
Міжнародні корпорації.
Міжнародні територіальні об’єднання держав.
Міжнародний поділ праці.
Ціна та ціноутворення.
Натуральне та товарне виробництво.
Теорія Неолібералістичної школи.
Глобалізація світового господарства.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация