Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Остроушко О.А. Сучасна українська літературна мова: державний екзамен

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Остроушко О.А. Сучасна українська літературна мова: державний екзамен
Методичний посібник для студентів української філології. - Кривий Ріг: Криворізький педагогічний інститут, 2008. - 124 с.
Посібник „Сучасна українська літературна мова: державний екзамен" має на меті допомогти студенту-випускнику в підготовці до державної підсумкової атестації з провідної лінгвістичної дисципліни. Основна увага зосереджена на систематизації й узагальненні знань з усіх основних аспектів, які відображають структуру сучасної української літературної мови: фонетики, фонології, лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису. Викладений матеріал орієнтований па висвітлення взаємозв'язків і взаємовідношень мовних одиниць, системності мови. У посібнику вміщено орієнтовні питання до державної підсумкової атестації та іраїки відповідей на них, а також схеми та зразки мовних розборів, які випускник ма виконати на державному екзамені.
ЗМІСТ
Поняття фонеми. Інваріант і варіанти фонем - позиційні, комбінаторні, факультативні
Система голосних і приголосних фонем української літературної мови, їх класифікація
Зміна звукового складу слів у мовленнєвому потоці (редукція, позиційні зміни приголосних, акомодація, асиміляція, дисиміляція, спрощення)
Чергування голосних і приголосних фонем при словозміні та словотворенні
Орфоепія як розділ мовознавчої науки, що визначає систему загальноприйнятих правил української літературної вимови. Сучасні орфоепічні норми, їх суспільне значення. Характеристика орфоепічних словників
Графіка української мови. Співвідношення між буквами та фонемами. Орфографія.
Принципи українського правопису. Характеристика орфографічних словників
Слово як лексична одиниця мови. Моносемія та полісемія. Типи переносних
значень слів. Харакгеристика тлумачних словників
Лексика сучасної української літерату рної мови з погляду її походження
Склад української лексики із стилістичного погляду
Склад лексики сучасної української літературної мови щодо виділення в ній активного та пасивного шарів. Архаїзми та історизми, їх стилістичне використання. Загальномовні та індивідуально-авторські неологізми.
Синоніми, їх класифікація. Семан тичні, стилістичні, семантико-стилістичні синоніми. Характеристика синонімічних словників
Омоніми. їх різновиди. Розрізнення омонімії й полісемії. Шляхи виникнення омонімів
Антоніми, їх стилістичне використання. Семантичні основи антонімічного протиставлення. Характеристика антонімічних словників
Поняття фразеологічної одиниці. Класифікації фразеологізмів. Характеристика
фразеологічних словників
Морфемна будова слова. Слово та морфеми. Типи морфем (кореневі й афіксальні). Основа та закінчення. Типи основ (непохідна та похідна, вільна та зв'язана). Характеристика морфемних словників
Словотвір. Твірна основа, словотворчі та формотворчі афікси. Способи творення слів в українській мові (морфологічний, морфолого-синтаксичний. лексико- семантичний, лексико-синтаксичпий)
Частини мови та принципи їх виділення на основі лексичного значення, морфологічних ознак, типової синтаксичної функції й особливостей словотворення .
Іменник як частина мови. Лексико-граматичні категорії Іменника
Граматичні (род, число, відмінок) категорії іменника
Перша і друга відміни іменників. Поділ їх на групи. Особливості відмінювання
Третя і четверта відміна іменників. Особливості відмінювання
Прикметник, його значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Лексико-
граматичні групи прикметників: якісні, відносні, присвійні, проміжні групи прикметників
Займенник як частина мови, його співвідношення з іншими частинами мови.
Групи займенників за значенням
Числівник, його значення, граматичні ознаки. Семантичні групи кількісних числівників
Відмінювання і особливості вживання різних груп числівників
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация