Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства
Навч. посіб. / За заг. ред. В. Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с. ІSBN 966–574–819–Х
У посібнику розкрито теоретичні основи планування діяльності підприємства в ринковій економіці, із сучасних позицій розглянуто види, принципи, методи планування. Подано практичні рекомендації щодо розроблення оптимальних планів розвитку діяльності підприємства з урахуванням кращого вітчизняного та світового досвіду виробництва й підприємництва.
Для підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Менеджмент промислових підприємств». Стане в пригоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності підприємств.
Вступ
Розділ І. Системна характеристика планування
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
Процес планування та вибір рішень
Планування як функція управління підприємством
Планувальна функція як реагування на динамічні зміни зовнішнього середовища
Зміст планування у процесуальному аспекті
Система планів підприємства
Формування системи планування на підприємстві
Методи планування
Основні підсистеми планування
Склад планів
Організація розроблення планів на підприємстві
Розділ II. Планування виробництва та збуту продукції
Маркетингові дослідження та планування збуту продукції
Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види
Оцінювання попиту та прогнозування збуту. Переваги й недоліки основних методів прогнозування збуту
Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
Планування структури збуту та встановлення норм збуту. Планування заходів стимулювання збуту
Співвідношення між корпоративною, конкурентною та маркетинговою стратегіями та їхня роль у досягненні цілей підприємства
Виробництво продукції
Виробнича програма підприємства, її зміст і основні завдання
Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні
Оптимізація виробничої програми
Оперативно-календарне планування
Зміст і завдання оперативно-календарного планування
Особливість оперативно-календарного планування в одиничному виробництві
Оперативно-календарне планування в серійному виробництві
Оперативно-календарне планування в масовому виробництві
Розділ III. Планування ресурсного забезпечення операційної діяльності
Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення
Сучасні методи планування потреби в матеріальних ресурсах
Вибір постачальника та планування поставок матеріальних ресурсів
Системи управління запасами
Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків
Методика розрахунку виробничої потужності
Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності
Система показників використання виробничої потужності
Персонал і оплата праці
Зміст і порядок планування персоналу та оплати праці
Планування продуктивності праці
Планування чисельності персоналу
Планування оплати праці
Виробнича інфраструктура
Особливості функціонування та планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури
Планування діяльності інструментальних цехів
Планування діяльності ремонтного виробництва
Планування діяльності енергетичного господарства
Планування діяльності транспортного господарства
Розділ IV. Планування витрат і фінансів
Витрати виробництва
Мета, завдання та характеристика процесу планування собівартості продукції
Сучасні методи калькулювання продукції
Планування витрат виробничої собівартості
Планування зведеного кошторису витрат на виробництво
Планування витрат структурних підрозділів методом бюджетування
Фінансове планування на підприємстві
Фінансова стратегія, зміст і завдання фінансового плану
Види та планування прибутку
Розділ V. Планування розвитку підприємства
Планування оновлення продукції
Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції
Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання
Планові розрахунки ефективності оновлення продукції
Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції
Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції
Сіткові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів
Організаційно-технічний розвиток
Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів і спосіб досягнення стратегічних цілей підприємства
Планування технічного та організаційного розвитку підприємства
Методи та показники ефективності організаційно-технічних заходів
Планування реалізації проектів організаційно-технічного розвитку підприємства
Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємства
Бізнес-планування
Призначення бізнес-плану, його склад і технологія розроблення
Оцінювання середовища для бізнесу та формування власної ринкової позиції
Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення
Фінансові розрахунки в бізнес-плані
Література
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация