Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лекции по финансовой санации предприятия (укр.яз)

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Лекции по финансовой санации предприятия (укр.яз)
Управління фінансовою санацією підприємства.
Зміст.
Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення.
Фінансова криза на підприємстві: фази, види та фактори виникнення.
Економічна сутність санації та випадки, в яких приймається рішення про санацію. Поняття та порядок проведення досудової санації.
Економічна сутність санації підприємств.
Випадки, в яких приймається рішення про проведення санації.
Поняття та порядок проведення досудової санації.
Класична модель фінансової санації.
Антикризовий фінансовий менеджмент.
Контролінг: сутність, завдання, методи та роль у санації підприємств.
Сутність та основні завдання фінансового контролінгу.
Характеристика методів контролінгу.
Опитування (анкетування).
Факторний аналіз відхилень.
Софт-аналіз ( аналіз сильних і слабких сторін підприємства).
Портфельний аналіз.
Вартісний аналіз.
Аналіз точки беззбитковості.
Нуль-базис- бюджетування (zbb, zero-base-budgeting).
Авс (Xyz)-аналіз.
Бенчмаркінг.
Система раннього попередження та реагування. Методи прогнозування банкрутства.
Характеристика системи, завдання, етапи створення.
Методи прогнозування банкрутства.
Підходи до моделей прогнозування банкрутства.
Моделі прогнозування банкрутства.
Зміст та розробка плану санації.
Санаційний аудит.
Сутність, мета та характерні риси санаційного аудиту.
Санаційна спроможність.
Методи та програма санаційного аудиту.
Порядок проведення санаційного аудиту.
Дослідження наявної санаційної концепції.
Аналіз виробничо-господарської діяльності.
Дослідження загальної виробничої структури підприємства.
Дослідження рівня технології виробництва.
Дослідження витрат на виробництво.
Дослідження основних фондів та амортизаційних відрахувань. Оцінка майнового стану.
Дослідження показників праці.
Аудит фінансової сфери підприємства.
Оцінювання динаміки та структури валюти балансу.
Аудит власного капіталу.
Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності.
Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості.
Аудит дебіторської заборгованості.
Аудит реальних та фінансових інвестицій (вкладень).
Аналіз Cash-flow.
Оцінка ділової активності підприємства.
Додатки.
Таблиця.
Показники оцінки майнового стану.
Таблиця.
Показники фінансової незалежності та структури капіталу.
Таблиця.
Показники ліквідності та платоспроможності.
Таблиця.
Показники ділової активності підприємства.
Таблиця.
Показники прибутковості підприємства.
Таблиця.
Показники ринкової активності.
Оцінка підприємства на ринку факторів виробництва та на ринку збуту готової продукції.
Складання та зміст акту аудиторської перевірки.
Санація балансу.
Власний капітал, його функції та складові.
Збитки підприємства та джерела їх покриття.
Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку.
Цілі та методи зменшення статутного фонду підприємств.
Деномінація та конверсія акцій.
Санація викупом акцій (придбання часток) у власників.
Фінансові джерела санації підприємства.
Внутрішні фінансові джерела санації підприємств.
Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.
Збільшення вхідних грошових потоків.
Збільшення виручки від реалізації.
Реструктуризація активів.
Зменшення вихідних грошових потоків.
Зниження собівартості продукції.
Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належать до собівартості продукції.
Зовнішні фінансові джерела санації підприємств.
Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.
Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.
Методи та джерела збільшення статутного фонду.
Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
Збільшення номінальної вартості корпоративних прав.
Обмін облігацій на акції.
Альтернативна санація.
Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.
Форми реструктуризації заборгованості.
Трансформація боргу у власність.
Пролонгація та списання заборгованості.
Санаційні кредити.
Фінансова участь персоналу в санації підприємства.
Реструктуризація підприємства.
Сутність, форми, види та передумови реструктуризації підприємств.
Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання).
Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення).
Перетворення.
Передавальний та розподільний баланси.
Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємств.
Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.
Порядок порушення справи про банкрутство.
Підготовче засідання господарського суду.
Процедура розпорядження майном боржника. Функції та повноваження розпорядника майна.
Попереднє засідання господарського суду.
Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів.
Санація боржника на ухвалу господарського суду.
Винесення ухвали про проведення санації боржника. Функції та повноваження керуючого санацією.
Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу.
Звіт керуючого санацією.
Ліквідаційна процедура.
Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.
Ліквідаційна маса.
Черговість задоволення вимог кредиторів.
Звіт ліквідатора. Ліквідаційний баланс.
Мирова угода.
Припинення провадження у справі про банкрутство.
Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.
Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств.
Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.
Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.
Особливості банкрутства страховиків.
Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.
Особливості банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.
Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства.
Особливості банкрутства боржника, що ліквідується власником.
Особливості банкрутства відсутнього боржника.
Особливості провадження санації боржника його керівником.
Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків.
Причини, симптоми та наслідки фінансової кризи банківської установи.
Санація комерційного банку. Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення.
Призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком.
Ліквідація та реорганізація комерційного банку.
Форми, правила та умови фінансування санації підприємств.
Форми фінансової санації.
Визначення потреби в капіталі.
Зміст та види потреби в капіталі.
Потреба в капіталі для проведення санації підприємства.
Визначення потреби в інвестиційному капіталі.
Визначення потреби в оборотному капіталі.
Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві.
Правила фінансування.
Золоте правило фінансування.
Золоте правило балансу.
Правило вертикальної структури капіталу.
Ефект фінансового лівериджу.
Оцінювання вартості майна підприємства.
Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства.
Порядок оцінювання вартості майна.
Методи оцінювання вартості майна.
Метод балансової вартості.
Метод ринкової вартості.
Метод витрат.
Метод аналогів.
Метод капіталізованої вартості.
Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості.
Аудиторська перевірка фінансової звітності.
Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.
Оцінювання вартості корпоративних прав.
Оцінювання об'єктів нерухомості.
Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств.
Звіт про експертне оцінювання вартості майна.
Державна фінансова підтримка санації підприємств.
Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.
Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств.
Пряме державне фінансування санації підприємств.
Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
Ключові слова до теми.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация