Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Відповіді на кандидатський мінімум по філософії 2008

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Відповіді на кандидатський мінімум по філософії 2008
82 ответа на вопросы на украинском языке. Общее количество листов: 87
Філософія, її походження, проблематика і функції.
Філософія Стародавньої Індії та Китаю.
Антична філософія. Людина як міра усіх речей.
Філософія Сократа, Демокріта, Платона, Арістотеля.
Оборази належного існування людини в еллінській та римській філософії (стоїцизм, епікуризм, скептицизм.
Філософія середньовіччя. Номіналізм і реалізм.
Особливості західно- і східноєвропейської релігійної філософії.
Учення Фоми Аквінського про сріввідношення міри та розуму, про єдність душі та тіла, про співвідношення релігії та науки.
Особливості формування світогляду Київської русі. "Синопсис".
Вплив антично-візантійської західноєвропейської культури на становлення києворуської культури.
Відображення ідеї рівноправності, політичної самостійності, незалежності в народній творчості, творчості мислителів-"книжників" у період формування української нації.
Характерні риси епохи Відродження. Гуманізм і проблеми цілісної людської індивідуальності (Данте, Петрарка, Альберті).
Пантеїзм Дж. Бруно, скептицизм М. Монтеня.
Розповсюдження ідеї гуманізму на Україні. творчість Ф. Скорини.
Західноєвропейська філософія Нового часу. Механіцизм, раціоналізм, емпіризм.
Суб'єктивно-ідеалістичні теорії 18 ст. (Бейль, Берклі, юм).
Києво-Могилянська академія, її вплив на філософську думку укр. та інш. народів (Ф. Прокопович, Г. Кониський, Г. Бужинський).
Г. Сковорода, його життя і філософія.
Філософія Канта - "коперніковський переворот" у філософії.
Діяльницько-творча основа буття в філософії Фіхте. Антропологізм Фейербаха.
Філософія тотожності Шеллінга.
Гегель, його діалектична система і метод.
Виникнення некласичних філософських вчень у 19 ст. (марксизм, філософія життя, екзистенціоналізм, психоаналіз).
Соціопрактична орієнтація маркс. філософії. Ідея принципового розрізнення буття і свідомості.
Філософія Ф. Шопенгауера.
Ідея надлюдини у ф-фії Ніцше.
Ідея підсвідомого та психоаналіз З. Фрейда.
Проблема людини та нації у творчості Кирило-Мефодіївського товариства. М. Костомаров про укр. народний х-р. Шевченко як філософ.
Екзистенціоналістські мотиви у філософії Юркевича, його ставлення до антропологічного матеріалізму Л. Фейербаха та Чернишевського.
В. Вернадський як феномен життя, всесвіту, людства і ноосфери.
Російськомовна школа "Київського гуманізму" (Л. Шестов, Бердяєв, Лосський, Флоренський, Булгаков та інш. ).
Філософія Франка. Проблема людини, вчинку і свободи.
Філ. погляди Л. Укр., П. Грабовського та М. Коцюбинського.
Соц. -філос. ідеї Драгоманова.
Концепція нац. еліти у філософії, історії В. Липинського та в політології Д. Донцова.
Д. Чижевський про фактори формування української духовності. Вплив Чижевського на європ. духовну культуру.
Плюралізм течій сучасної філософії М. Шелера. Проблема людини як один із головних напрямів їх взаємодії.
антропологічна філософія Шелера про природу людини і її місце у всесвіті.
Феномен людини у християнському еволюціонізмі Тейяра де Шардена.
Структурна антропологія Леві-Стросса.
Феноменологічна філософія про світ людського буття.
Екзистенціоналізм С. К'єркегора. Проблема екзистенціальної істини.
Філос. аспект походження людини. Походження людини: необхідність чи випадковість.
Трудова концепція антропогенезу Енгельса.
Реліг. концепція походження людини і її сучасні модифікації.
Поняття культури. Культура як ґрунт людського існування.
Поняття суспільства і суспільного буття.
Матеріалістичний монізм.
Поняття категорії, його історичний генезис.
Рух, час і простір. Критерій субординації форм розвитку матерії і духу.
Діяльність і споглядання. Види діяльності - духовна і практична.
Духовна діяльність та її особливості. Ідеальне, його природа.
Свідомість як функція мозку і відображення дійсності.
Форми суспільної свідомості. Суспільна та індивідуальна свідомість.
Воля як суттєва ознака людини. Воля і розум.
Вибір, свобода, відповідальність. Тягар свободи як феномен конформізму.
Головне питання гносеології. Проблема синтезу відображення і творчості.
Суб'єкт і об'єкт пізнання.
Пізнання як напрямок самореалізації людини. Чуттєве п-я та його форми.
Раціональне пізнання та його форми. Єдність чуттєвого та раціонального у пізнанні.
Феномен творчості. Творчість як найбільш адекватна форма людського існування.
Істина, її концепція (прагматична Джеймса В. ). Істина як відповідальність - Б. Рассел. істина як узгодженість, як процес.
Індивід, індивідуальність, особистість.
Поняття всебічного розхвитку людини. Творчий розвиток особистості.
Спосіб виробництва як матеріальна основа цілісності суспільства.
Суспільне виробництво як соц. -філ. категорія.
Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин.
Сучасна НТР. Основні напрямки НТР.
Соціальні наслідки сучасної НТР.
Глобальні проблеми 20 ст. та головні сусп. -політ. процеси. Проблема "ціни" прогресу.
Діалектика як вчення про розвиток і спсоби філософствування.
Основні категорії діалектики, їх взаємозв'язок.
Закони діалектики. Функції діалектичної та метафізичної філософії щодо наукового пізнання.
Методологічна функція філософії у науковому пізнанні. передбачувальна місія філософської рефлексії.
Національна самосвідомість як джрело розвитку національної культури.
Націоналізм та шовінізм. Їх взаємозв'язок. Інтернаціоналізм в інтерпретації ленінізму.
Культура та мова. Мовна політика в Україні.
Основні форми наукового пізнання (факт, гіпотеза, проблема, закон, теорія, концепція).
Основні процедури (методи наук. діяльності: спостереження, експеримент, моделювання).
Емпіричний та теоретичний рівні пізнання.
Індукція, дедукція, аналіз, синтез. теоретичні методи пізнання.
Екзистенціоналізм М. Хайдеггера, Ж. -П. Сартра, А. камю, К. Ясперса.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация