Войти через:
Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Предмет макроекономіки.
Методологія макроекономічного аналізу. Економічне моделювання.
Цілі та завдання макроекономіки.
Становлення та розвиток макроекономічного аналізу. Основні теорії сучасної світової думки.
Економічна система як об’єкт макроекономіки. Типи економічних систем .
Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія
Макроекономічні моделі: сутність та типи
Проста модель кругообігу продуктів і доходів
Повна відкрита модель кругових потоків
Методи обчислення валового національного продукту
Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва.
Основні макроекономічні показники: валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП).
Взаємозв‘язок макропоказників в СНР.
Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор та індекси цін.
Рух та розподіл ВВП.
Новітні макроекономічні показники добробуту
Передумови та характерні риси сучасного економічного зростання.
Моделі економічного зростання (неокласична модель, неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора, модель Р. Солоу)
Державне регулювання економічного зростання.
Процес економічного розвитку та його елементи.
Фактори та темпи економічного зростання.
Стратегія економічного розвитку в Україні.
Сутність, структура сукупного попиту (AD) та фактори, що його визначають. Крива AD.
Сукупна пропозиція (AS) в короткостроковому та довгостроковому періоді. Фактори, що впливають на сукупну пропозицію та крива AS.
Рівноважний обсяг виробництва в моделі АD-AS.
Взаємозв‘язок моделей АD-AS та мультиплікатора.
Споживання, заощадження та їх взаємозв‘язок.
Інвестиції як компонент сукупних витрат.
Мультиплікатор Кейнса. Парадокс ощадливості.
Суб’єкти, об’єкти та структура національного ринку
Ринок товарів та платних послуг (благ). Крива Хікса – Хансена для ринку товарів та платних послуг
Рівновага ринку праці в Україні
Рівновага національного ринку в Україні .
Ринок грошей та цінних паперів. Крива Хікса – Хансена для ринку грошей та цінних паперів.
Загальна рівновага ринку благ і ринку грошей та цінних паперів. Модель IS – LM.
Ринок робочої сили та його рівновага.
Загальна рівновага національного ринку. Крива Хікса – Хансена для національного ринку.
Модель Кейнсіанського хреста.
Застосування моделі IS – LM для аналізу економіки України.
Природа і специфіка циклічності економічної динаміки. Цикли і кризи
Антикризова політика держави.
Фіскальна політика держави: сутність та види.
Вплив податкового мультиплікатора та мультиплікатора державних видатків на обсяг ВВП.
Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика
Державний бюджет та бюджетне обмеження уряду.
Державний борг; сутність. види та соціально-економічні наслідки.
Короткострокові та довгострокові наслідки державного боргу для України.
Грошова система: сутність та основні елементи.
Структура грошової маси в Україні.
Пропозиція грошей та фактори, що її визначають. Депозитний та грошовий мультиплікатори.
Грошово-кредитна політика держави.
Кейнсіанська та монетаристська концепції грошової політики.
Причини нестабільності грошово-кредитної системи та заходи щодо її стабілізації в умовах світової фінансової кризи.
Інфляція: сутність, причини, та форми.
Інфляційний та дефляційний розриви
Інфляційний податок та сеньйораж.
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні.
Антиінфляційна політика держави
Ринок робочої сили. Фактори, які визначають сучасний стан ринку робочої сили ,
Зайнятість та безробіття у макрозв’язках.
Види безробіття. Закон Оукена.
Класичний і кейнсіанський підходи до пояснення причин безробіття
Система соціального захисту громадян в умовах ринку в Україні.
Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості в Україні.
Державне регулювання ринку грошей в Україні.
Міжнародна торгівля: роль, обсяг, структура, особливості. Платіжний баланс. Торговий дефіцит.
Валютна система. Конвертованість валюти. Валютний курс: фактори, які впливають на його зміну.
Вивіз капіталу як провідна форма міжнародних економічних відносин. Модель міжнародного руху капіталів.
Причини і основні напрямки міжнародної трудової міграції. Проблеми трудової міграції в Україні.
Розрахунок національного доходу у відкритій економіці. Вплив чистого експорту на ВВП.
Фактори, які визначають номінальні та реальні обмінні курси в Україні.
Модель IS-LM для відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
Рівень та якість життя. Макроекономічні показники рівня та якості життя в Україні.
Модель IS-LM для відкритої економіки при плаваючому курсі валют.
Аналіз відкритої моделі економіки України.
Стратегія економічного розвитку в Україні.
Політика регулювання процентної ставки. Процентна ставка та попит на інвестиції.
Ринкові невдачі як обгрунтування економічної діяльності дер-жави.
Стабільність економічного зростання – узагальнений показник ефективності державного сектора.
Аналіз макроекономічної моделі України в 2010-2011 роках.
Економічна нерівність та політика регулювання доходів. Крива Лоренца. Проаналізуйте політику регулювання доходів в Україні та побудуйте криву Лоренца для національної економіки.
Номінальний та реальний ВНП. Дефлятор та індекси цін. Проаналізуйте динаміку цих показників для України.
Державний борг; сутність. види та соціально-економічні наслідки. Короткострокові та довгострокові наслідки державного боргу для України.
Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива сукупної пропозиції. Проаналізуйте дію цінових та нецінових факторів на сукупну пропозицію в Україні.
Державна антициклічна політика та її ефективність. Визначте в якій фазі економічного циклу знаходиться економіка України та проаналізуйте антициклічну політику уряду України.
Мультиплікатор інвестиційних витрат та парадокс ощадливості: сутність, умови прояву та графічний аналіз. Як проявляються мультиплікативні ефекти інвестиційних витрат в Україні.
Основні макроекономічні теорії сучасної світової думки.
Інструментам впливу на макрорівновагу за якою теорією надає перевагу уряд України в поточному періоді. Обґрунтуйте свою відповідь.
Ринок робочої сили. Фактори , які визначають сучасний стан ринку робочої сили в Україні.
Антиінфляційна політика держави та її вплив на макроекономічну стабільність. Проаналізуйте інструменти антиінфляційної політики держави в Україні в поточному періоді.
Державний борг. Економічні та соціальні наслідки державного боргу для економіки України
Основні інструменти грошово-кредитного регулювання. Проаналізуйте вплив грошово-кредитної політики на макрорівновагу в Україні.
Причини та макроекономічні наслідки монетизованого державного боргу в Україні. Як впливає на монетизований борг інфляція. Хто за цих умов виграє, а хто програє. Обґрунтуйте свою відповідь.
Економічний зміст моделі IS-LM та її практичне застосування для аналізу рівноваги моделі економіки України. Обґрунтуйте свою відповідь.
ВНП та чистий економічний добробут : порівняльний аналіз для України.
Автоматично діюча та дискреційна фіскальна політика. Проаналізуйте вплив на макрорівновагу автоматичних стабілізаторів в Україні.
Інструменти грошово-кредитної політики. Вплив депозитного та грошового мультиплікаторів на грошову пропозицію.
Сукупний попит та фактори, що його визначають. Крива АД. Проаналізуйте зміни сукупного попиту в Україні за останні 10 років.
Фіскальна політика. Мультиплікатори фіскальної політики. Наведіть приклад дискреційних програм трансфертного типу в Україні.
Сутність та форми прояву інфляції як макроекономічного явища в Україні ( проаналізувати інфляційні процеси в Україні за останні 15 років).
Методи вимірювання ВВП, виключення подвійного рахунку.
Фактори та темпи економічного зростання. Проаналізуйте умови еконоиічного зростання в Україні за останні 5 років.
Взаємозв‘язок моделей АD-AS та мультиплікатора. Проаналізуйте дію мультиплікатора інвестицій в Україні та його вплив на сукупний попит.
Основні методи державного регулювання зайнятості. Яким інструментам державного регулювання зайнятості надає перевагу уряд України.
Выложил(а):
 
Размер: 227.19 КБ
Скачано: 175

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.