Войти через:

Шпаргалки - Мовознавство, Языковедение (укр) DOCX

Шпаргалки - Мовознавство, Языковедение (укр)
Шпаргалки по языковедению на украинском языке. КНЛУ, 1 курс. 90 вопросов. Все вопросы красиво и аккуратно написаны, укомплектованы и отредактированы.
Шпаргалки по мовознавству на українській мові. 90 питань. Усі питання гарно і акуратно написані укомплектовані й відредаговані.

Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовознавства.
Мова. ЇЇ визначення, основні ознаки і властивості.
Зв'язок мовознавства з іншими науками.
Мовознавство загальне і конкретне (часткове).
Мовознавство теоретичне і прикладне.
Основні проблеми загального мовознавства.
Методи дослідження в мовознавстві. (чи методи і прийоми дослідження мовного матеріалу).
Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення мовних одиниць (Синхронія і діахронія).
Проблема походження мови. Основні теорії її походження.
Синтагматичний та парадигматичний аспекти дослідження мовних одиниць.
Фактори розвитку мови. Поняття національної мови, літературної мови.
Семіотика як наука про знакові системи.
Мова як особлива знакова система.
Основні властивості знаків, мовних знаків.
Мова і мовлення.
Мова, мислення, свідомість.
Мовна система та структура.
Мова як системно-структурне утворення.
Ієрархія мовної будови. Основні типи відношень між мовними одиницями.
Звукова будова мови. Фонетика як наука про звуковий лад мови.
Аспекти вивчення звукової будови мови.
Біологічний аспект дослідження звукової будови мови.
Артикуляційна база мови. Зміни звуків у потоці мовлення.
Будова мовного апарату і функції його найважливіших частин.
Акустичний аспект вивчення звукової будови мови.
Характеристики суперсегментних явищ.
Типологія наголосу в мовознавстві.
Інтонація, основні складники, функції.
Лінгвістичний аспект дослідження звукової будови мови.
Фонема, її функції, принципи виділення.
Фонема та її алофони.
Дистрибуція фонем і алофонів.
Система фонем мови. Диференційні та інтегральні ознаки фонем.
Критерії класифікації голосних фонем.
Критерії класифікації приголосних фонем.
Склад та складоподіл.
Синтагма. Енклітики та проклітики.
Слово як центральна одиниця мови. Слово та інші мовні одиниці.
Функції слова та його типи.
Структура змісту слова.
Внутрішня форма слова.
Типи лексичних речень.
Структура лексичного значення слова.
Системна організація лексики.
Поняття семантичного поля та лексико-семантичної групи.
Слово в мові та мовленні
Шляхи збагачення лексики.
Граматична будова мови, морфологія, синтаксис.
Граматичне значення, граматична категорія. Граматична форма.
Морфема. Основні ознаки. Приципи виділення.
Морфема і аломорфема.
Функціонально-семантична класифікація морфем.
Кореневі морфеми. Афіксальні морфеми.
Синтетичні та аналітичні засоби вираження граматичного значення.
Частини мови, принципи їх виділення.
Повнозначні та службові частини мови.
Предмет синтаксису. Одиниці синтаксичної системи мови.
Речення, як основна одиниця синтаксису, її ознаки та функції.
Предикативність і модальність як основні ознаки речення.
Граматичне членування речення на головні та другорядні члени.
Типологія речень.
Речення і словосполучення.
Синтаксичні звязки та їх найважливіші типи ?
Актуальне членування речення. Тема і рема речення.
Речення і висловлювання, синтаксема і алосинтакс.
Причини мовних змін. Мовні контакти.
Поняття субстрата, суперстрата, адстрата.
Мовні контакти. Білінгвізм. Інтерференція мовних систем.
Мовні контакти. Спорідненість мов. Мовні сім'ї.
Порівняльно-історичне мовознавство.
Генеалогічна класифікація мов
Індоєвропейська родина мов(словянська,романська,германська групи).
Мови слов'янської групи
Мови германської групи.
Мови романської групи.
Мовна карта Європи.
Мовна карта України.
Типологічне мовознавство
Фонологічні класифікації мов світу.
Морфологічні класифікації мов світу.
Флективні мови.
Типологічна класифікація мов. Мови аглютинативні, кореневі, інкорпоруючі.
Синтаксичні типологічні класифікації мов світу.
Мова і письмо. Основні етапи розвитку письма.
Типи письма в сучасному світі.
Алфавітне письмо. Виникнення основних алфавітів.
Графіка і орфографія. Принципи орфографії в сучасних мовах.
Мовні контакти. Штучні мови.
Выложил(а):
 
Размер: 97.34 КБ
Скачано: 389

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

2 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

#
Огромное спасибо!
#
Спасибо :-)
#
Дякую, за цей файл! :-)