Войти через:
Питання до іспиту з цивільного процесуального права для студентів З курсу МПВ ЮЖ 2012 р.
Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права.
Джерела цивільного процесуального права. Значення судової практики.
Цивільні процесуальні норми, їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб.
Поняття цивільного процесу та його задачі. Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.
Сутність, основні ознаки та значення цивільної процесуальної форми.
Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення та система.
Принципи диспозитивності, змагальності, процесуальної рівноправності сторін, усності, безпосередності.
Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи. Передумови та підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.
Суд як обов’язковий суб’єкт ЦП правовідносин. Правове положення суду. Склад суду. Підстави для відводу судді. Порядок вирішення заяви про відвід судді.
Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі їх процесуальні права і обов’язки. Інші учасники цивільного процесу.
Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі їх права та обов’язки, Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність
Процесуальна співучасть, її підстави та види. Процесуальні права та обов’язки співучасників.
Поняття належного та неналежного відповідача. Умови, процесуальний порядок та наслідки заміни неналежного відповідача.
Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу в процес і правове положення правонаступника.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Їх відмінність від співпозивачів.
Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. ЇХ відмінність від співучасників.
Поняття та види представництва в суді. Особи, які можуть бути представниками в суді. Особи, які не можуть буди представниками в суді.
Повноваження представника в суді.
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді.
Мета підстави та форми участі УВРУ з прав людини, ОДВ, ОМС та інших осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в ЦП. Їх процесуальні права і обов’язки.
Поняття та мета судового доказування. Поняття та ознаки судових доказів.
Належність та допустимість доказів.
Класифікація доказів.
Поняття предмета доказування. Поняття предмету доказування у конкретних цивільних справах. Підстави звільнення від доказування.
Розподіл між сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі, обов’язків доказування. Роль суду в доказуванні.
Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідків. Права та обов’язки свідків.
Види процесуальних засобів доказування. Пяснення сторін, третіх осіб та їх представників. Визнання стороною обставин та його значення для доказування. Відмова сторін від визнання обставин.
Письмові докази та їх види. Процесуальний порядок дослідження письмових доказів в судовому засідання.
Речові докази. Процесуальний порядок дослідження речових доказів у судовому засіданні.
Експертиза в ЦП україни.
Оцінка судових доказів. Особливості оцінки доказів в різних стадіях цивільного процесу.
Забезпечення доказів та судові доручення по збирання доказів в ЦП
Процесуальні строки(поняття , види і значення). Строки розгляду цивільних справ. Обчислення, зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків. Наслідки пропуску процесуальних строків.
Судові витрати.
Цивільна юрисдикція суду.
Поняття і види підсудності. Функціональна підсудність. Порядок передачі справи із одного суду в інший.
Територіальна підсудність цивільних справ.
Поняття та види наказного провадження. Справи наказного провадження. Процесуальний порядок їх розгляду, видачі і скасування судового наказу.
Поняття та судність позовного провадження. Понятят позову. Елементи позову.
Право на позов. Передумови права на позов і умови здійснення права на позов.
Види позовів. Об’єднання та роз’єднання позовів.
Пред’явлення позову. Форма та зміст позовної заяви. Підстави для залишення позовної заяви без руху та повернення її позивачу.
Відкриття провадження в цивільній справі та його правові наслідки. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі.
Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову, їх види.
Зустрічний позов. Порядок і умови пред’явлення зустрічного позову.
Забезпечення позову . Підстави , види і процесуальний порядок забезпечення позову та заміни забезпечення позову або скасування забезпечення позову
Підготовка справи до судового розгляду та її значення. Попередне судове засідання, його мета і процесуальний порядок проведення
Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики та повідомлення суду. Судовв повістки та оголошення про виклик в суд.
Поняття та значення судового розгляду. Частини судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду.
Роль головуючого в судовому засідання. Заходи процесуального примусу.
Заміна позову . Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода.
Процесуальний порядок розгляду судової справи по суті. Судові дебати.
Фіксування ЦП
Поняття, підстави і процесуальний порядок відкладання розгляду цивільної справи по суті. Перерви в судовому засіданні
Зупинення провадження у справі: підстави , процесуальний порядок, правові наслідки.
Закінчення цивільної справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.
Закриття провадження у цивільній справі: підстави, процесуальний порядок та правові наслідки. (пит. 57)
Поняття та види судових рішень. Відмінність судового рішення від судової ухвали.
Порядок ухвалення судового рішення. Таємниця нарадчої кімнати
Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення
Зміст судового рішення
Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив. Додаткове рішення суду.
Законна сила судового рішення. Порядок набрання рішення суду законної сили. Правові наслідки набрання рішення суду законної сили
Ухвали суду першої інстанції, їх види
Умови та порядок заочного розгляду справи. Порядок перегляду заочного рішення
Поняття та зміст окремого провадження. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною. Порядок поновлення цивільної дієздатності
Порядок розгляду справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
Порядок розгляду справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
Порядок розгляду судом справ про усиновлення дітей, які проживають на тер України, громадянами України та іноземцями
Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Порядок розгляду судами справ про відновлення права на втрачні ЦП на пред’явника та векселі
. Порядок розгляду судами справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність та про визнання спадщини відумерлою.
Розгляд судами справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Зміст і значення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Субєкти та об’єкти апеляційного оскарження.
Порядок та строки апеляційного оскарження. Форма та зміст апеляційної скарги
Оскарження ухвали суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від судового рішення.
Підготовка апеляційного розгляду справи. Порядок та межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.
Повноваження суду апеляційної інстанції, Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення чи його зміни.
Підстави для скасування рішення суду 1 інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без руху.
Ухвала та рішення суду апеляційної інстанції, їх зміст.
Сутність та значення стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку. Субєкти права касаційного оскарження Обєкти.
Порядок і строки касаційного оскарження . Форма та зміст касаційної скарги.
Підготовка справ та їх попередній розгляд судом касаційної інстанції Порядок і межі розгляду справи в суді касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування судового рішення і ухвалення нового рішення або зміни рішення.
Підстави для скасування рішення судом касаційної інстанції та передачі справи на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції.
Ухвала і рішення суду касаційної інстанції. Зміст ухвали і рішення суду касаційної інстанції.
Провадження з перегляду судових рішень ВСУ підставви, порядок оскарження. Повноваження ВСУ при прегляді судових рішень.
Підстави перегляду судових рівшень у зв’язку з нововиявленними обставинами. Видмінність ново виявлених обставин від нових обставин і від нових доказів.
Выложил(а):
 
Размер: 393.73 КБ
Скачано: 165

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

1 пользователь сказал «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.