Войти через:

Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права DOC

Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права
Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.

Вступ

Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура;

Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки;

Поняття, предмет і структура теорії держави і права;

Теорія держави і права в системі юридичних наук;

Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста;

Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства;

Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки;

Сутність теорій виникнення держави, причини багатоманітності концепцій. Сучасні теорії виникнення держав;

Причини виникнення держав;

Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади;

Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави;

Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші);

Типологія держав. Історичні типи держав: сутність, характеристика рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держав, держави соціальної демократії;

Правові форми діяльності державу їхні види;

Форма держави: поняття, елементи, значимість знань про форми держави
Форма державного правління. Тенденції розвитку держав за формою державного правління;

Форма державного устрою. Основні напрямки розбудови держав за формою державного устрою;

Форма державного (політичного) режиму. Якісні зміни державного режиму у світовому державотворенню;

Форма Української держави за Конституцією України;

Механізм і апарат держави: поняття, структура;

Принципи організації і діяльності державного апарату;

Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності;

Система державних органів за Конституцією України;

Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини;

Держава і громадянське суспільство;

Правова держава: поняття, ознаки;

Проблеми розвитку правової держави;

Політична система суспільства: поняття, структура;

Держава у політичній системі суспільства;

Громадські організації і політичні партії у політичній системі суспільства. Взаємодія держави з іншими елементами політичної системи;

Права людини: поняття, види. Міжнародне-правові стандарти в галузі прав людини;

Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні;

Основні характеристики Української держави за Конституцією України. Україна як правова держава;

Загальна характеристика місцевого самоуправління в Україні. Закон України "Про місцеве самоврядування ";

Основні форми та інститути демократії в Україні (референдуми, народне обговорення);

Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно" правових актів України;

Плюралізм у праві;

Поняття, ознаки і суть права;

Поняття суб'єктивного та об'єктивного юридичного, публічного і приватного права;

Принципи права: поняття, види та їхня роль у регулюванні суспільних відносин;

Цінність і значимість права;

Загальна характеристика концепцій розуміння права;

Функції права та їх класифікація. Основні напрямки розвитку і впливу права на сучасне суспільство;

Об'єктивна необхідність права і його взаємозв 'язок з державою;

Соціальні норми: загальне поняття і види. Відмінність норми права від інших соціальних норм;

Співвідношення норм моралі та норм права. Норми поведінки у первісному суспільстві;

Норми права: поняття, ознаки та їх класифікація;

Структура норм права. Види диспозицій, гіпотез, санкцій. Значимість знань про її структуру;

Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів;

Співвідношення права та інших соціальних явищ (політики, економіки, держави, суспільства);

Форми (джерела) права: поняття, види;

Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні;

Поняття і місце нормативно-правового акту в системі джерел права;

Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України;

Підзаконні нормативно'Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні;

Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону;

Система права: поняття, основні риси, структурні елементи;

Правова система суспільства: поняття, склад, фактори їх формування і розвитку;

Загальна характеристика основних правових систем сучасності;

Характеристика романо-германської правової сім'ї: джерела: структура, загальний понятійний матеріал, принципи, країни цієї сім'ї;

Мусульманське право у сучасних правових системах;

Особливості розвитку англо-американської правової системи;

Загальна характеристика країн сім'ї традиційного права;

Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація;

Інститут права, його сутність та види;

Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства;

Систематизація законодавства: поняття, мета, форми та значимість для юридичної практики;

Законодавча техніка: поняття, основні вимоги

Сутність, основні ознаки та форми реалізації норм права;

Застосування норм права: поняття, ознаки, підстави. Значимість форми застосування для суспільного життя;

Стадії застосування правових норм. Вимоги правильного застосування правових норм;

Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів;

Застосування правових норм за аналогією в разі прогалин у законодавстві (аналогія закону, аналогія права);

Поняття та основні риси тлумачення норм права;

Способи та види тлумачення норм права;

Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, ознаки, види (інтерпретаційні акти);

Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення і застосування права;

Поняття правотворчості, функції, принципи і види. Основні стадії правотворчого процесу;

Правові відносини: сутність, ознаки, види, елементи;

Характеристика елементів правовідносин (суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин);

Сутність правосуб'ектності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність)

Державні організації, органи, громадські об'єднання як суб'єкти правовідносин. Поняття юридичної особи;

Юридичні факти: поняття, види та їхня роль у правовідносинах;

Законність: поняття, принципи, гаранти її забезпечення. Взаємозв'язок правопорядку і законності;

Поняття, ознаки і види правомірної поведінки;

Правопорушення: поняття, ознаки, види;

Склад і причини правопорушень;

Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності;

Види юридичної відповідальності;

Поняття, структура, класифікація правосвідомості;

Правова культура: поняття, структура, перспективи розвитку;

Правове регулювання: поняття, види, стадії;

Механізм правового регулювання та його елементи;

Ефективність правового регулювання та шляхи його підвищення;

Список використаної літератури
Выложил(а):
 
Размер: 1.35 МБ
Скачано: 669

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

3 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.