Войти через:
Шпори з філософії
Мова - українська
шрифт 6, Times New Roman
ЛНУВМтаБТ ім. С.З.Гжицького Львів 2011 - 11 с.

Світогляд, сутність, структура, типи.
Де, коли і чому виникла філософія?
Розкрийте структуру філософії як системи знань.
Багатоманітність форм і способів буття філософії.
Розкрийте сутність міфології і релігійного світогляду та їх відмінність від філософського світогляду.
Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляду.
Розкрийте зміст і сутність філософської культури.
Охарактеризуйте роль особистості в філософії.
Охарактеризуйте світоглядну природу філософського знання.
Обґрунтуйте особливості філософії як типу духовності.
Філософія і релігія: особливості співвідношення.
Охарактеризуйте співвідношення філософії та моралі, філософії та мистецтва.
Філософія і наука: характер співвідношення.
Місце філософії у сучасній культурі.
Розкрийте сутність філософської проблематики.
Існує точка зору, що філософія – це мудрість і знання. Обґрунтуйте її зміст та своє ставлення до неї.
Основні риси античної філософії та її основна проблематика.
Порівняйте східну і західну парадигми філософування.
Порівняння філософії Платона і Аристотеля й обґрунтуйте свої висновки.
Охарактеризуйте вплив філософії античності на формування світоглядних позицій доби Середньовіччя та Відродження.
Основні риси і особливості середньовічної філософії.
Основні риси і проблем філософії Відродження.
Проблема пізнання і субстанції в філософії XVII ст.
Що означають поняття „теїзм, „деїзм, „пантеїзм і як вони співвідносяться між собою? Назвіть філософів, які представляють ці позиції.
Проблема методу пізнання у філософських поглядах Бекон, Декарта.
Основні риси філософії Просвітництва.
Німецька класична філософія як втілення класичного типу раціональності.
В чому полягає зміст коперніканського перевороту Канта у філософії?
Охарактеризуйте протиріччя між методом і с-мою Гегеля.
Зміст,сутність антроп. матеріалізму Фейєрбаха?
Розкрийте основну проблематику та вихідні принципи філософії марксизму.
Проблема раціонального та ірраціонального в філософії XX ст.
Охарактеризуйте характерні риси та основні напрямки філософії XX ст.
Сцієнтизм та антисцієнтизм у ф XX ст.
Філософія психоаналізу: основні представники та ідеї.
Проблема людини у філософії XX ст.: екзистенціалізм, філософська антропологія, персоналізм.
Основні особливості та етапи розвитку філософської думки в Україні.
Філософські погляди Г. Сковороди
Філософські ідеї Києво-Могилянської академії.
Проблема буття та її місце в філософії.
Проблема буття і небуття в філософії. Розкрийте відмінності тлумачення цієї проблеми в західній і східній філософії.
Філософське осмислення світу: вихідні категорії.
Розкрийте сутність філософських підходів до проблеми буття Бога.
Філософське розуміння простору і часу.
Який зміст поняття „розвиток? З якими поняттями та як воно співвідноситься?
Діалектика як вчення про розвиток.
Розкрийте зміст синергетики як концепції розвитку.
Проблема духовності в філософії.
Свідомість: сутність та властивості.
Свідомість як філософська проблема.
Свідомість як цілісна с-ма.
Проблема несвідомого. Яка роль невідомого в людському бутті?
Самосвідомість: її природа та специфіка.
Пізнання та його філософське тлумачення. Види пізнання
Пізнання як процес. Назвіть основні закономірності процесу пізнання.
Особливості чуттєвого та раціонального пізнання та їх роль у формуванні системи знань.
Пізнання і теорія істини.
Наука як соціально-культурний феномен.
Форми і методи наукового пізнання.
Наука та основні закономірності її розвитку.
Розкрийте суть і співвідношення понять „парадигма, „наукова революція.
Охарактеризуйте зміст і особливості основних типів раціональності.
Технократизм та технократичне мислення.
Практика: сутність, види та роль в людській життєдіяльності.
Діалектика і логіка: їх зміст і співвідношення.
Розкрийте предмет логіки і сутність її основних законів.
Проблемність людського буття: філософське осмислення.
Проблема сенсу життя і способи його філософського осмислення.
Проблема смерті та безсмертя в духовному досвіді людства.
Природа – людина – суспільство: філософські аспекти взаємодії.
Філософське розуміння суспільства.
Суспільство як цілісна с-ма.
Індивідуальне та соціальне в людському бутті: їх взаємозв’язок.
Історичність буття суспільства.
Проблема прогресу та сенсу історії.
Проаналізуйте концепції періодизації та спрямованості історії.
Проаналізуйте світоглядні засади сучасної екологічної ситуації.
Глобальні проблеми сучасного і майбутнього людства. Феномен глобалізації.
Природа цінностей і ціннісних орієнтацій та способу її обґрунтування та передачі.
Базові життєві цінності, їх смисл і співвідношення.
Проблема свободи: філософський аналіз.
Особливості ціннісно-духовних орієнтирів сучасної культури.
Створення нового образу людини і світу.
Філософське тлумачення техніки.
В чому суть вчення В. Вернадського про ноосферу.
Філософське осмислення проблеми співвідношення культури і цивілізації.
Розкрийте зміст релігії як типу духовності.
Розкрийте сутність естетики як типу духовності.
Назвіть і охарактеризуйте основні категорії естетики.
Етика: її предмет, зміст та основні категорії.
Етика як практична філософія.
Выложил(а):
 
Размер: 468.00 КБ
Скачано: 433

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.