Войти через:
Глазова О. Українська мова. Матеріали до уроків. 5 клас
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до роботи над твором.
Поданий у посібнику дидактичний матеріал сприяє формуванню національної самосвідомості, української ментальності, моральних переконань, вихованню патріотизму, відображають загальнолюдські моральні цінності. До книжки ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, естетики, екології.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів.

Зміст
Вступ
Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова
України

Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Іменники,
що означають назви істот і неістот. Велика буква і лапки в іменниках.
Голосні у відмінкових закінченнях слів
Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях
Числівник. Дві групи числівників
Займенник. Особові займенники
Дієслово. Неозначена форма дієслова. Не з дієсловами
Дієслова першої та другої дієвідмін. Голосні в особових закінченнях
дієслів. Правопис -шся, ться в кінці дієслів
Прислівник. Правопис вивчених прислівників
Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами
мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку
слів у реченнях

Відомості з синтаксису і пунктуації
Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні
Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки
в кінці речень
Головні члени речення: підмет і присудок
Тире між підметом і присудком, вираженими іменниками
в називному відмінку
Другорядні члени речення
Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення
Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення.
Двокрапка після узагальнювального слова
Звертання. Розділові знаки при звертанні
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами;
виділення їх на письмі комами
Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
Діалог. Тире при діалозі

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
Звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки
Приголосні тверді і м’які; дзвінкі й глухі;
вимова звуків, що позначаються буквами г та ґ
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є,
Склад. Основні правила переносу. Наголос
Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова й позначення на письмі. Ненаголошені е, и, о в коренях слів
Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.
Уподібнення приголосних звуків
Спрощення в групах приголосних
Основні випадки чергування у-в, і-й
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
Сполучення йо, ьо
Правила вживання м’якого знака
Правила вживання апострофа
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних
та збігу однакових приголосних звуків
Написання слів іншомовного походження

Лексикологія
Лексичне значення слова
Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми

Будова слова. Орфографія
Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів
Корінь, суфікс, префікс і закінчення
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
Чергування о-а, е-і, е-и
Чергування о, е з і
Е-о після ж, ч, ш, й
И, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
Найголовніші випадки чергування приголосних звуків
Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-)
Вимова і написання префіксів роз-, без-
Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

Словотвір. Орфографія
Змінювання і творення слів
Основні способи словотворення в українській мові
Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а)
від прикметників на -ський, -цький
Зміни приголосних при творенні слів: іменників і прикметників,
що мають буквосполучення –чн, -(-шн-)
Зміни приголосних при творенні прикметників на -зький, -цький, -ський та іменників на -зтво, -цтво, -ство
Сполучні о, е в складних словах
Написання разом і через дефіс слів з пів-
Дефіс у складних словах
Творення і правопис складноскорочених слів

Зв’язне мовлення
Спілкування і мовлення. Основні правила спілкування
Текст. Поділ тексту на абзаци. План готового тексту (простий). Поняття про «відоме» і «нове»
Переказ тексту розповідного характеру
Аналіз переказу. Види помилок (практично)
Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них
Докладний переказ тексту наукового стилю (усний)
Типи мовлення. Особливості .будови розповіді
Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру
Замітка до стінгазети інформаційного характеру
Лист. Адреса
Твір-розповідь на основі власного досвіду
Особливості побудови опису
Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами
опису предмета
Особливості опису тварини
Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру
з елементами опису тварини
Особливості побудови елементарного роздуму
Докладний переказ тексту розповідного
характеру з елементами роздуму
Усний переказ із творчим завданням
Підготовка до твору-опису тварини за власним спостереженням
у художньому стилі
Усний докладний переказ оповідання
Твір-оповідання про випадок із життя (усний)
Докладний переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення
Тексти для контрольних переказів
Выложил(а):
 
Размер: 193.83 КБ
Скачано: 860

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

5 пользователей сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.