Войти через:

Проблеми цивільного права та процесу DOC

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (22 травня 2010 року). – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. - 456 с.

У збірнику представлені тези наукових доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна ( 22 травня 2010 року)

Зміст

Тези наукових доповідей на пленарному засіданні
Спасибо-Фатєєва І. В. Проблематика партнерства
Жуков В. I. Книга IV Цивільного кодексу України: протиріччя та шляхи їх вирішення
Шишка Р. Б. Договори на безоплатне надання в цивільному праві
Мічурін Є. О. Застосування діалектичного методу у цивілістичних дослідженнях
Борисова В. І. Поняття цивільного права як приватного права
Кройтор В. А. Гласність цивільного судочинства
Гетманець О. П. Правові підстави притягання до цивільно-правової відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів
Жорнокуй Ю. М. Досягнення компромісу як спосіб недопущення виникнення та вирішення корпоративного конфлікту

Тези наукових доповідей та повідомлень в секції цивільного та сімейного права
Татаринцева Е. А. Реформирование системы институциональной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей в России, Англии и Японии
Міненкова Н. О. Проблемні питання, що виникають при застосуванні Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України щодо спадщини
Кузьменко С. Г. Гарантійні строки як один із видів захисту суб’єктивних цивільних прав
Самойлов М. О. Іноземні громадяни як суб’єкти права власності на землю в Україні
Печений О. П. Проблеми спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
Ігнатенко В. М. Умови виникнення зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Красицька Л. В. Сімейна правосуб’єктність дітей
Чалий Ю. І. Притримання у банківській практиці: окремі проблемні аспекти
Слипченко С. А. Некоторые аспекты методологии исследования личных неимущественных прав
Розгон О. В. Визнання спадщини відумерлою як самостійна правова підстава набуття права власності територіальною громадою
Сараскіна Т. В. Формування єдиного понятійно - категоріального апарату в фінансовому та цивільному праві
Мандрика Л. М. Засоби захисту права власності політичних партій
Зайцев О. Л. Час відкриття спадщини
Селіванов М. В. Окремі питання отримання та визнання свідоцтв на знак для товарів та послуг недійсними
Соболев А. В. Некоторые проблемы защиты прав человека при признании его недееспособным
Мороз М. В. Особливості повернення орендованого майна
Карчевський К. А. Установчі документи та інші локальні акти як джерела регулювання порядку вчинення значних правочинів акціонерних товариств
Мавлиханова Р. В. Определение понятия и значения кооперации
Пучковська І. Й. Щодо застосування терміну «майновий поручитель»
Чеботарьова Ю. А., Бобришев І. Г. Про деякі проблемні питання застави корпоративних прав
Чапічадзе Я. О. Чітке формулювання договірних умов як передумова отримання страхових виплат
Мороз О. В. Правові наслідки порушення сторонами умов договору
Євко В. Ю. Представницька діяльність юриста при міждержавному усиновленні в Україні
Томчишен С. В. Звернення судом стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття іпотекодержателем його у власність
Батожська О. В. Момент укладення договору зберігання транспортного засобу
Жидкова О. С. Право дитини народиться
Піхурець О. В. Застосування принципу вичерпання права в патентному законодавстві Україні
Кириченко Т. С. Колізії норм сімейного та кримінального законодавства щодо шлюбного віку
Синєгубов О. В. Щодо деяких питань забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
Вакулович Е. В. Розмежування понять «непереборна сила», «випадок» та «форс-мажорні обставини»
Загородній С. А. Освітні послуги у сфері вищої освіти та послуги з професійної підготовки особи у ВНЗ: визначення понять та встановлення співвідношення
Фомін Г. Ф. Банківські договори по обслуговуванню грошового обігу
Стрижак І. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів
Міхно О. І. Деякі питання визначення цивільних правовідносин як різновиду правовідносин
Нестеренко П. В Правові наслідки припинення діяльності вищого навчального закладу
Горобець Н. О. Цивільно-правовий захист права на недоторканність житлового простору
Д'ячкова Н. А. Правові наслідки недійсності шлюбу
Маковій В. П. Причинний зв'язок як передумова виникнення деліктного зобов’язання у міжнародному приватному праві
Шишка О. Р. Вимоги до інформації в рекламі
Кухарєв О. Є. Виникнення права на спадкування за заповітом з умовою
Лисенко І. В. Непорушність права власності на житло: проблеми та перспективи
Головко В. В. Предмет відступного
Полтавський О. В До питання про перевищення повноважень особами, які вчиняють правочини від імені юридичних осіб
Аляб’єва Н. В. Укладання договору про надання послуг в мережі інтернет
Умецька Г. О. Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна
Приходько В. Г. Особливості зміни або розірвання договору розшуку
Тіхонова М. А. Страхування у сфері професійного спорту
Сурженко О. А. Інноваційна політика: сучасність і перспективи
Бєгова Т. І. Порядок укладення договору про передачу «ноу-хау»
Ісаєв А. М. Щодо змісту статті 721 Цивільного кодексу України
Жорнокуй В. Г. Зловживання суб’єктивним правом акціонерами та його прояви під час проведення загальних зборів товариства
Аврамова О. Є. До проблеми трансформації житлово-правової матерії
Руденко О. М. Стягнення аліментів – як механізм захисту дитини
Гришина І. І. Зловживання корпоративним правом акціонером під час скликання та проведення загальних зборів
Коробцова Н. В. Поняття та види прав пацієнтів
Крат В. І. Філії та представництва непідприємницьких товариств
Спасибо В. В. Особливості штрафних фінансово-правових санкцій за порушення норм податкового права
Ясечко С. В. Загальні підходи до встановлення порушень прав на інформацію
Нор Ж. В. Особисті немайнові права ОВС як юридичних осіб публічного права
Ярошевська Г. М. Договір про надання юридичних послуг як непоіменований договір у цивільному законодавстві України
Чайников Д. Г. Правовая природа изображения как объекта гражданского права
Гужва А. М. Інтерес довірителя і позов з договору доручення
Сядристий А. О. Право артиста-виконавця на публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань
Ольшанченко В. І. Окремі аспекти деліктної відповідальності держави перед підприємцями
Мяснікова Н. В. Щодо проблем юридичних осіб публічного права
Пасічник В. С. Застава цінних паперів як вид забезпечення виконання зобов’язань
Луценко Л. А. Договір між подружжям про надання утримання як одна з форм виконання подружжям обов'язку матеріально підтримувати один одного
Перова О. В. Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок
Скіданов К. В. Проблематика співвідношення волі та волевиявлення в правочині
Колєсніков О. М. Гарантії прав клієнтів за договорами із надання правової допомоги
Поліщук К. В. Укладення та посвідченню договорів побутового підряду
Степуніна О. М. Щодо відповідальності поручителя
Шкрібляк К. П. Односторонні правочин в Цивільному кодексі України
Шишка І. Р. Виконання договору на маркетингові дослідження
Моторна В. Ю. Стан та перспективи розвитку відносин щодо захисту прав споживачів
Базиль О. В. Практичні проблеми реалізації прав міноритарних власників акцій
Жулавський С. А. Захист прав довірителя, як учасника фонду фінансування будівництва
Голубєва В. М. Умови дійсності кредитних договорів в іноземній валюті
Сущ О. П. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи за законодавством України
Водяхін С. А. Підходи до розуміння поняття «об’єкти цивільних прав»
Хімченко С. В. Про виникнення цивільно-правової відповідальності нотаріуса за порушення таємниці вчинюваних нотаріальних дій
Нагорна А. О. Посвідчення заповітів посадовими особами органів місцевого самоврядування
Мінченко А. О. Поняття пасажира – суб’єкта договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом
Савченко А. С. Поняття та ознаки об’єкта незавершеного будівництва
Терехова О. О. Особливості забезпечення цивільно-правового захисту спадкових прав
Семенова А. П. Преимущество найма (аренды) транспортного средства физическим лицом с экипажем
Мельниченко Ю. В. Родові географічні зазначення
Садикова Я. М. Окремі аспекти визначення процесуального значення державної реєстрації авторського права
Присяжнюк В. П. Гарантії працівників міліції при завданні їм збитку та шкоди
Романченко Т. С. Право фізичної особи на власне зображення
Доценко О. М. Природа права на особисте життя
Приходько А. А. Істотні умови договору про надання послуг аварійного комісара
Солонько М. Ф. Поняття спадкування
Куций О. В. Щодо проблеми визначення речей, які обмежено в цивільному обороті
Старіцина С. О. Визначення зброї як об’єкта цивільно-правових відносин
тов С. О. Щодо питання про твір, втілений через цифрове середовище, як нетиповий об’єкт цивільного права
Іванюченко О. В. Місце норми права щодо комп’ютерної програми в цивільному праві України
Іванова К. Ю. Особливості державного контракту на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Єфименко І. В. Умови виникнення кондикційних зобов’язань
Пустова Ю. М. Адміністративний акт як підстава виникнення цивільно-правового зобов’язання
Пономарьов О. О. Діяльність з експлуатації автомобіля як джерело підвищеної небезпеки
Ходико Ю. Є. Підстави виникнення іпотечного правовідношення
Шимон Л. С. Гарантія – новий вид забезпечення виконання зобов’язань
Любчик О. А. Авторське право на веб-сайт як складений твір
Харитоненко О. В. До питань реформування місцевого самоврядування
Кільдюшкіна О. О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: сутність та переваги
Азімова Є. О. Повнота врегулювання підстав виникнення права власності
Блошко В. В. Право власності на земельну ділянку під багатоквартирним будинком
Гринько П. О. До питання про предмет цивільного права, організаційні правовідносини та секундарні права

Тези наукових доповідей та повідомлень на секції цивільного та господарського процесу
Юдин А. В. Проблема допустимости лжи в гражданском процессе: опыт межотраслевого подхода
Лавріненко О. В. Місце й значення галузевих принципів у процесі галузевої структуризації національної системи права
Мамницький В. Ю. Види проваджень та сучасні моделі цивільного судочинства
Васильєв С. В. До питання про систему джерел цивільного процесуального права України
Баранкова В. В. Гарантії нотаріальної діяльності
Сібільов Д. М. Медіація як система позасудових процедур
Бігун В. А. Про доказову силу документів, виданих в іноземній державі
Радченко П. І. Пріоритет юрисдикції цивільних судів між іншими видами судової юрисдикції
Шутенко О. В. Ликвидация правового конфликта – задача гражданского судопроизводства
Гусаров К. В. Стаття 339 ЦПК України потребує вдосконалення
Світлична Г. О. Повноваження адвоката та їх посвідчення при здійсненні представництва у цивільному судочинстві
Рожнов О. В. Юридично-технічні проблеми обчислення строку на подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами
Сапейко Л. В. Обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в цивільному процесі
Ясинок М. М. Цивільні процесуальні правовідносини та їх особливості в цивільному процесуальному праві України
Антонюк О. І. Нездатність судів забезпечити розгляд справ впродовж розумного строку як підстава зміни підвідомчості справ
Сліпченко О. І. Пояснення сторін та третіх осіб як засіб доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди
Яковлев С. Суб'єкти права касаційного оскарження
Сакара Н. Ю. Права на доступ до правосуддя та національна практика цивільного судочиснтва
Степаненко Т. В. Щодо судового захисту прав численних груп споживачів в Європейському Союзі
Бортнік О. Г. Щодо вирішення спорів про позбавлення права користування житловим приміщенням
Котенко С. О. Правові наслідки встановлення юридичного факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю
Ніколаєв І. Удосконалення системи примусового виконання зобов’язань в Україні
Гузе К. А. Щодо сутності представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави
Масюк В. В. Неправові презумпції в цивільному судочинстві
Шадура Д. М. До питання про відшкодування витрат на правову допомогу у цивільному процесі
шкова Д. Г. До питання оцінки майна боржника у виконавчому провадженні
Колісник О. В. Зміст категорії «незалежний суд»
Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу в європейській системі захисту прав людини
Кравцов С. А. Теория автономности арбитражного соглашения
Ткач К. В. Підвищення ролі процедури альтернативного вирішення спорів в Англії та в Уельсі
Череватенко І. М. Визнання нотаріусом підстав спадкування в межах видачі свідоцтва про право на спадщину
Косарева Т. В. Загальні положення про основні форми повідомлення учасників судового процесу про час і місце розгляду цивільних справ
Лукіна І. М. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі України
Буга В. В. Загальні положення про розумний строк розгляду справи у суді
Жеребной І. О. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ про відшкодування неповнолітніми особами матеріальної шкоди
Побігайло Г. І. Особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору
Сидоренко О. О. Інтеграція принципів цивільного процесуального права у провадження по забезпеченню виконання судових рішень
Полетило К. С. Судова практика сша в справах про захист інформаційних прав і свобод
Погребняк О. С. Європейські стандарти та законодавство України в сфері захисту прав осіб з психічними розладами
Марченко Р. В. Показання свідків як засіб доказування в цивільному судочинстві
Бака О. Ю. Порівняльний аналіз способів забезпечення позову за ЦПК України та КАС України

Трибуна молодого науковця
Муха М. Ю. Поняття та ознаки правочинів
Немьонова С. В. Підпризначення спадкоємця як вид заповідального розпорядження
Колодяжна Ю. В. Анатомічні матеріали людини, як об’єкти цивільних правовідносин
Новохижко Т. В. Окремі питання щодо прав та обов’язків подружжя на утримання
Васіна Г. В. Проблеми впровадження інституту присяжних виконавців
Шевченко Т. Ю. Місце спадкового договору в системі цивільного права України
Чабаненко Т. В. Розмір моральної шкоди, як один із елементів предмету доказування у справах про відшкодування моральної шкоди
Заєць В. О. Набуття права на земельну ділянку за набувальною давністю
Репетя В. О. Новий погляд на роль суду в цивільному судочинстві
Міхалінчук С. А. Деякі проблеми апеляційного оскарження рішень судів
Токаренко Ю. В. Припинення права приватної власності на нерухоме майно в Україні
Когут К. Окремі аспекти права на таємницю про стан здоров’я
Роскошанська І. В. Правовий статус свідка за ЦК України
Налісна Н. В. Правова характеристика договору найму житла
Костромицький В. Проблеми створення місцевих громадських організацій
Вітрикуш П. М. Особисті немайнові права та обов’язки опікуна
Дорожінськая Я. Л. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди
Метла К. Щодо підстав обмеження дієздатності фізичної особи. Марнотратство, як підстава обмеження дієздатності
Бала Ю. С. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я
Кіт М. С. Принцип добросовісності за договором довічного утримання (догляду)
Солнушко Н. В. Співвідношення понять «майно», «товар» і «продукція» за законодавством України
Ставнича А. Правове регулювання секретного заповіту
Дерев’яшкіна А. Д. До питання про можливість відшкодування аліментів у наказному провадженні
Шинкаренко Г. М. Критерії визначення черг спадкоємців за законом
Пучковський С. В. Види договору ренти
Федоренко І. Є. Щодо посвідчувальної функції завдатку
Пузовікова К. І. До питання про судовий прецедент у цивільному судочинстві
Олдак Т. Особисте немайнове право — право на життя
Голубкін О. В. Співвідношення спадкового договору та заповіту
Гунько Л. В. Договір між батьками про визначення місця проживання та виховання дитини
Іззєтов Ф. Д. Юридична характеристика договору позички
Літковець Т. П. Історичне походження спадкового договору
Семик А. В. Об определении надлежащего ответчика по делам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда
Выложил(а):
 
Размер: 505.81 КБ
Скачано: 506

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

3 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.