Войти через:
Мовні і концептуальні картини світу 2009 26 (1)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. — 400 с.

У збірнику вміщено наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, присвячені аналізу світоглядних горизонтів сучасного мовознавства.

М.В. Александрович
Новітні тенденції дослідження експресивного мовлення в зарубіжній лінгвістиці
О.М. Алексєєва
Функціонування антропонімів у художніх творах жанру фентезі
Н.С. Андріанова
Жанрові характеристики чата
Е.М.Андрієвська
До проблеми застосування комп’ютерних програм у французько-українському перекладі
Л.А. Андрусь
Специфіка використання інтерогативів французької мови у педагогічному жанрі
М.Ю. Антонова
Дискурсотворчий потенціал перелічення
О.В. Арделян
Сленгова лексика мікрополя ‘людина’ у сучасному мовленні американців як об’єкт лінгвокультурологічного дослідження
О.В. Асадчих
Критерії відбору навчальних відеофонограм та фонограм у процесі формування комунікативно-мовленнєвих умінь у студентів початкового етапу
Т.Г. Бабаніна
Англійська для математиків: іноземний досвід
К.О. Бабаніна
Концепт feu у трагедії П. Корнеля «Médée»
Т.В. Бабенко
Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації особистості в добу глобалізації
О.В. Байоль
Дослідницькі підходи у вивченні драматургічного дискурсу
О.О. Балабан
Лакунарні особливості художньої метафори: зіставно-типологічний аспект (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов)
А. М. Башмакова
Уміння ставити питання як основа діалогу
А.М. Безпаленко
Мовні факти у дзеркалі гештальтпсихології: принцип суміжності і значення
Т.О. Бідна
Відтворення евфемізмів на позначення концепту «жінка» у перекладах роману М. Мітчел «Gone With the Wind» (гендерний аспект)
Н.В. Бойко
Стратегія мовної сакралізації у функціональному просторі середньовічної Європи
Т.В. Бойко
Образний компонент семантичної структури лінгвокультурного концепту Minne (на матеріалі поезій міннезангу 12 – 14 століть)
Т.М. Болотна, О.В. Зубрицька
Лінгвокультурні фактори перекладу юридичного тексту
Н.О. Бондарєва
До питання комунікативного підходу у викладанні української мови як іноземної
В.В. Бондаренко
Орфоепія в українських усних засобах масової інформації
М.К. Бондаренко
До лінгвокультурологічного аспекту дослідження німецькомовної реклами
Н.Д. Борисенко
Ґендерні стереотипи у персонажному дискурсі сучасної британської драми
О.В. Борисова
Особливості відтворення сталих необразних виразів в англо-українських перекладах зовнішньоекономічних контрактів
О.В. Борисова
Особливості перекладу англомовних юридичних текстів українською мовою
І.М. Боровинський
Особливості українського перекладу опозиції «життя – смерть» в поезії американських романтиків
О.Є. Борух
Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування (на матеріалі найбільш культуромістких лексичних та фразеологічних одиниць турецької мови)
А.М. Бочарнікова
Історичний розвиток засадничих принципів перської лексикографії
Г.В. Боярко, Г.П. Проценко
ЗMI: засіб подання інформації чи маніпуляції?
О.М. Братель
Синестетичність як характерна риса словесного поетичного образу танго
А.В. Брожичек
Відмінності ввічливої мови жінок та чоловіків у японській мові
Л.С. Брус
Французька фемінна проза в контексті українського перекладу
Н.В. Василенко
Манипулятивный потенциал речевой тактики комплимента
Н.В. Васюкова
Інтернет-реклама військової справи як когнітивно-прагматичний феномен
М.Т. Вереш
Абревіатура у німецькій теологічній термінології
Т. П. Вільчинська
Концепт-образ «тінь» у художній мові XX ст. (на матеріалі поетичної творчості Б.-I. Антонича)
О.К. Вільчинський
Складові медіа-реальності: газета «Тернопіль вечірній» на межі ідеологій (1990-1991 рр.)
І.Г. Войтенко
Мовленнєво-етикетний стереотип у політичному дискурсі США
І.Г. Воротнікова
Етимологічні засади феномена етикету в культурно-історичній ретроспективі
Г.М. Воскобойник, О.М. Піндрус
Лінгвістичні особливості зоологічної номенклатури
Н.В. Вострякова
Типи іспанської сенсорної метафори та її переклад українською мовою
В.В. Гаврилюк
Фонетика співочого мовлення
Д.С. Гавура
Терміносистема європейського права та особливості перекладу українською мовою
Л.В. Гайдученко
Об’єктивація концепту Macht (влада) у вербальних символах (на матеріалі німецької мови)
О.А. Гандзій
Жанрово-стильова система публіцистики романа іваничука у світлі семіотичного аналізу
О.А. Гапченко
Парадигматичні зв’язки номінантів емоцій в українській і російській мовах
Г.П. Гладкова
Лінгвокультурна трансформація картини світу крізь призму словотвору (на матеріалі романів Д. Остін та Ґ. Філдінг)
Ю.А. Глєбова
Психолінгвістичні особливості відображення колоронімів білий/чорний в українських та англійських фразеологізмах
Лідія Гнатюк
Українська мовамова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів XXI ст., або міфи і правда про українську мову в Європі (на матеріалі німецькомовних видань)
У. С. Гнідець
Моделювання літературної комунікації у творах для дітей та юнацтва
О.М. Гніздечко
Проблема взаєморозуміння в аспекті дискурсивної психології
О.Б. Головко
Функції різних частин мови в об’єктивації концепту рух
Н.В. Гомон
Семантика іспанських речень з персоніфікацією та їх переклад українською мовою
Т.Л. Гончарук
Вербально-символическая объективация бинарной оппозиции «небо-земля» в текстах русских заговоров
Н.М. Гоца
Мовленнєвий жанр як один з основних компонентів жанрово-стильової організації тексту
Г.В. Грегуль
Дещо про мовну освіту студентів-правників у вищих навчальних закладах
Я.С. Грищенко
Мовленнєві акти як дискурсивні маркери композиції віршованого твору
Н.В. Гуйванюк
Комунікативно-модальний спектр змістової структури речень з частками
Г.В. Давиденко
Структура архетипу героя німецької народної побутової казки
Н.О. Данилюк
Назва «Україна» в народнопісенних текстах
А.С. Дворніков
Микола Лукаш – перекладач поезії Ф. Шиллера
Д.В. Дергач
Особливості деривації в аспекті функціонування онімів у сучасних мас-медіа
Б.А. Дзісь
Особливості вживання infinitiv i aktiv у штабній документації бундесверу та його переклад українською мовою
Н.Ю. Дмитракова
Лінгвокомунікативні особливості вживання вступного та заключного комунікативних блоків у діалозі соціоконтрастивний аспект
Р.Г. Довганчина
«Троянда це троянда це цибуля»: повтор як поетична категорія в ідіостилі Е. Хемінгуея (перекладацький аспект)
І.В. Довженко
Роль ситуативних завдань у формуванні мовлення студентів навчальних закладів сфери обслуговування
Л.В. Домилівська
Лінгвістичні дослідження творчості Юрія Яновського
І.Є. Дубчак
Комунікативний простір, інтернет, ЗМI: співвідношення понять
О.І. Дудченко
Ономатопоетична лексика в японській народній казці
О.В. Дьомкіна
Особливості аргументації в американському професійному судовому дискурсі
М.О. Елисова
«Свеча» Бориса Пастернака в сегменте культовых образов-мифологем, изоморфных мировому древу
В.Г. Жила
Фразеологічний образ у конотативному аспекті на прикладі соматичних фразеологізмів у корейській мові
Н.І. Задоріжна
Просодія переконування в англомовному дискурсі радіореклами
Н.Ф. Зайченко, О.Л. Паламарчук
Організація контролю рівня володіння іноземною мовою на початковому етапі навчання загальні вимоги
Ю.В. Заморська
Ілокуція комунікативного акту мовчання у японській лінгвокультурі
С.В. Засєкін
Переклад у вимірі психолінгвістики
Л.Л. Звонська
Рецепція мовно-культурної спадщини античності каппадокійською школою патристики
О.А. Зінченко
Характерні риси усного мовлення та фактори, що впливають на їх реалізацію
І.П. Забула
Перекладацький аналіз релігійної лексики української та французької мов
І.М. Іваненко
Формування і розвиток української логопедичної термінології
Н.В. Іваненко
Національна мовна картина світу засобами вираження моральних цінностей (на матеріалі англійської та української мов)
М.Л. Іваницька
Діяльність усного перекладача під час перекладу переговорів
А.В. Іванченко
Перекладацький дискурс художнього тексту та фактори, що його створюють
В.Л. Іващенко
Лінгвоконцептологія і термінознавство (аналітичний огляд)
Выложил(а):
 
Размер: 3.92 МБ
Скачано: 77

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.