Войти через:

Питання та відповіді до екзамену з філософії DOC

Філософія, її предмет і функції
Світогляд, його специфіка, основні функції
Історичні типи світогляду
Основні філософські проблеми. Головні напрями (школи) розвитку філософії
Місце філософії в духовному і практичному житті людства
Виникнення філософії в Індії та Китаї
Антична філософія, її загальні риси
Натурфілософія Стародавньої Греції, її основні школи.
Давньогрецька філософія софістів, Сократа і Платона
Філософія Аристотеля, її вплив на подальший розвиток філософії і науки
Особливості філософії в Стародавньому Римі
Особливості філософії Середньовіччя. Теоцентризм. Аврелій Августин
Схоластика: проблема універсалій(номіналізм та реалізм)
Особливості філософії епохи Відродження Антропоцентризм. Пантеїзм
Емпіризм XVII-XVIII ст. його суперечка з раціоналізмом.
Раціоналізм XVII-XVIII ст. його суперечка з емпіризмом.
Філософія Просвітництва, її соціальна спрямованість. Французький матеріалізм XVIII ст.
Німецька класична філософія. Загальна характеристика.
І. Кант – родоначальник німецької класичної філософії. Вчення Канта про пізнання.
Філософська система і метод Гегеля. Принцип діалектичної логіки Гегеля.
Філос Укр. 20 с
Філософія марсизму
Перегляд традицій і принципів філософії нового часу. Раіоналізм і іраціоналізм.
Основні етапи розв. філ. в Укаїні
Філософські погляди Г. Сковороди
Роль Острозького культурно-освітнього центру і братських шкіл у формуванні філософської думки в Україні XVIIст.
Герменевтика, як метод філософії.
Філософія в Києво-Могилянській академії в XVII-XVIIIст. Ф. Прокопович
Формування в XIX ст. філософії української національної ідеї. М. Костомаров, Т. Шевченко, „Громади, „Молода Україна
Філософські погляди І. Франка, Л. Українки, М. Драгоманова
Ніцше
Неопозитивізм і постпозитивізм XXст. як теорія і методологія науки
Філософія екзистенціалізму.
Філософське розуміння світу і буття. Основні форми буття.
Поняття закону. Класифікація законів.
Простір і час, як атрибутивні форми буття. Основні загальнонаукові концепції простору й часу.
Матерія як об’єктивна реальність. Філософське і природничо-наукове розуміння матерії.
Закон єдності та боротьби протилежностей в діалектиці.
Діалектика і метафізика. Принципи діалектики. Історичні форми діалектики.
Взаємний перехід кількісних і якісних змін як закон об’єктивного розвитку і мислення.
Основні категорії діалектики. Їх світоглядне і методологічне значення
Природне й соціальне, типове й індивідуальне в людині
Походження людини як філософська проблема. Специфіка та основні проблеми людського буття.
Людина як особистість. Соціально-історична типологія особистості.
Проблема пізнання в філософії.
Проблема життя та смерті в філософії, життя як цінність.
Антропосоціогенез. Поняття свідомості, її структури та функції
Сутність свідомості (філософський аспект)
Поняття суспільної свідомості(СС), її структура.
Структура свідомості
Поняття істини, її абсолютність та відносність
Індивідуальна і суспільна свідомість, їх взаємозумовленість
Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання.
Поняття методу. Загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання
Методи емпіричного і теоретичного пізнання.
Поняття методу. Загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання
Поняття істини, її абсолютність та відносність
Практика
Поняття методу. Загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання
Поняття суспільства. Історичний розвиток наукових уявлень про суспільство.
Наука як феномен культури і об'єкт філософського дослідження. Специфіка і основні функції науки.
Предмет соціальної філософії. Специфіка соціального пізнання.
Цивілізаційна і формаційна концепції суспільного розвитку
Сутність суспільного прогресу та його критерії. Проблема перспектив людства.
Поняття природи у філософії. Природа і суспільство.
Суспільне виробництво. Матеріальне і духовне виробництво.
Суспільне виробництво. Продуктивні сили та їх основні елементи.
Суспільне виробництво. Виробничі відносини та їх структура.
Людська діяльність. Структура людської діяльності.
Основні сфери суспільного життя, їх характеристика.
Соціальна структура суспільства. Класи як важливий елемент соціальної структури.
Культура і цивілізація.
Екологічні проблеми сучасної цивілізації.
Культура як предмет філософського осмислення
Проблема цінностей у філософії
Глобальні проблеми сучасності(філософські аспекти)
Філософська антропологія
Філософське розуміння руху. Рух і спокій. Основні форми руху.
Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання, їх відмінність і взаємозумовленість
Закон заперечення заперечення
Поняття інформаційного суспільства.
Выложил(а):
 
Размер: 485.00 КБ
Скачано: 945

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

4 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

#
О-о-о ця філософія. Спокійно спати недає. В ночі тривожить в мозок б`є...