Войти через:

Русско-вьетнамский словарь SPbDic. Nga-Viêt SPbDic. Версия 2004 года BMP EXE GIF HTM TXT

Русско-вьетнамский словарь SPbDic. Nga-Viêt SPbDic. Версия 2004 года
Направления перевода:
- вьетнамский русский
- русский вьетнамский

Лицензия: Freeware Free
Системные требования: Windows XP, 2000
Автор: Vu Song Tung

Не требует установки. Сделан на основе Русско-вьетнамского словаря К. М, Аликанова, В. В. Иванова, И. А. Мальхановой.

Chao mưng ban đên vơi phâm mêm tư điên điên tư Nga-Viêt SPbDic!

SPbDic la san phâm đươc tao nên trên nên tang bô tư điên 2 tâp cua cac tac gia Liên Xô K. M. Alikanôp, V. V. Ivanôp va I. A. Malkhanôva. Tac gia phân mêm: Vu Song Tung - nghiên cưu sinh trương đai hoc Bach khoa Xanh-Pêtecbua. Công cuôc nhâp liêu đươc thưc hiên bơi cac sinh viên trương đai hoc Bach khoa Xanh-Pêtecbua va môt sô sinh viên tich cưc khac.

Lưu y, măc du đây la phân mêm miên phi nhưng khi sư dung nên tôn trong ban quyên tac gia, nêu muôn sư dung cơ sơ dư liêu đê phat triên theo cac hương khac cân co sư đông y cua tac gia!
Выложил(а):
 
Размер: 7.47 МБ
Скачано: 230

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.